Corrosie

Onvoorspelbaar en verraderlijk, corrosie is een willekeurig natuurlijk fenomeen. Dit complexe proces doet zijn naam eer aan. De herkomst vindt zijn oorsprong in het Latijnse “corrodere”, wat vertaald zou kunnen worden als “corroderen” of “aanvallen” en dit vat zijn modus operandi perfect samen.

Definitie van corrosie

De definitie in het Franse woordenboek Larousse is eenvoudig. Het is een “degradatie van een materiaal onder invloed van de omgeving en niet door een mechanisch proces
Wetenschappelijk gezien is de definitie ervan complexer omdat het noodzakelijk is om de begrippen thermodynamica en kinetica erbij te betrekken.
Voor Wikipedia: “Corrosie is de natuurlijke chemische aantasting van materialen doordat hun omgeving op ze inwerkt, in het bijzonder de aantasting van metalen door elektrochemische reacties. Door corrosie wordt zuiver metaal omgezet in/ geoxideerd tot een chemisch stabieler (minder reactief) metaaloxide. Aantasting van materiaal door puur mechanische (niet-chemische) invloeden zoals schuren, breuk door een botsing of val, wordt niet als corrosie aangemerkt. »
Voor onze experts is de definitie van corrosie pragmatischer en beantwoordt deze aan meer structurele problemen. Het is een strategie gebaseerd op ervaring, een beleid van ondersteuning, onderzoek en ontwikkeling gedurende meer dan 20 jaar om u te helpen de beste keuze te maken.
In een industriële omgeving leidt het gebrek aan een gepast beleid m.b.t. corrosieverschijnselen tot veel ongemakken, zoals :
  • De toename van onderhoudswerkzaamheden
  • Stilleggen van assemblagelijnen
  • Logistieke problemen
  • Invloed op het merkimago.
Corrosiegerelateerde problemen veroorzaken altijd aanzienlijke kosten voor de industrie. Het is van essentieel belang dat industriële bedrijven er in een vroeg stadium rekening mee houden.

Oorsprong van corrosie

Algemeen bekeken begint de corrosie van een metaal met het opduiken van vocht  (door condensatie) op het oppervlak. Het vocht op het oppervlak van het metaal vormt een elektrolyt dat elektronen laat circuleren. Dit proces resulteert in zichtbare oxidatie (roestvorming of aantasting).

Metaalvochtigheid

Totale impact: de laatste NACE-studie

Volgens deze studie zijn de jaarlijkse kosten van corrosie wereldwijd :

0triljoen US $
Uw inhoud gaat hier

NACE, de nationale vereniging van corrosie-ingenieurs, heeft deze enquête uitgevoerd, die in maart 2016 is gepubliceerd en is gebaseerd op een twintigtal voornamelijk Amerikaanse en Europese onderzoekers, ingenieurs en professoren. Onder toezicht van Elaine Bowman, de voormalige voorzitter van NACE International, probeerde dit team de huidige rol van corrosiemanagement in de industrie en bij de overheid te onderzoeken om zo de beste werkmethodes vast te stellen.

Volgens deze studie worden de totale kosten van corrosie geschat op 2,5 biljoen dollar per jaar.

Door het invoeren van goede werkmethodes om corrosie te bestrijden, schatten wetenschappers en deskundigen dat, afhankelijk van de sector, een besparing van 15 tot 35 procent van de geleden corrosieschade mogelijk is. Dit bedrag komt wereldwijd overeen met 375 tot 875 miljard dollar.

Corrosiemanagement biedt dus overduidelijk een kostenvoordeel. Om de volledige omvang van de potentiële besparingen te kunnen inschatten, concluderen de auteurs van de studie dat, om de risico’s te beperken en de kosten te optimaliseren, de implementatie van een corrosiebeheersysteem moet worden geïntegreerd in het algemene beheers- en managementsysteem van het bedrijf.

Deze studie toont ook aan hoe moeilijk het is om de voordelen van een corrosiebeheersysteem te promoten en uit te leggen. De gegenereerde besparingen zijn moeilijk te meten en te kwantificeren op een eenvoudige manier. Onderzoekers laten zien dat de onderhoudskosten langzaam afnemen. De studie geeft ook aan dat de kosten voor monitoring of inspectie afnemen of dat de inspectie-intervallen minder frequent dienen te gebeuren. Feedback van een corrosiemanagementsysteem laat minder storingen zien die productietijd en/of productverlies besparen. Minder milieulozingen, betere public relations, gegenereerde winsten die rechtstreeks opgenomen worden in de vaste activa… Al deze elementen kunnen worden opgenomen in de businesscase voor een corrosiebeheersysteem en zijn moeilijk onmiddellijk te kwantificeren. Maar hun impact op de bedrijfswinsten zou zeer reëel zijn.

De NACE IMPACT-studie over corrosie is ook gebaseerd op het succesverhaal van de Amerikaanse automobielindustrie, die talrijke strategieën voor corrosiebeheer heeft geïmplementeerd om haar productiekosten te optimaliseren. Sinds 1975 hebben autofabrikanten gecoördineerde inspanningen geleverd om het ontwerp, de materialen en de behandeling van de onderdelen te verbeteren. Dit corrosiebeheersbeleid was niet bedoeld als kortetermijn aanpak maar eerder als een continue verbetering, over een relatief langere periode en dit m.b.t. alle aspecten die met corrosie te maken hebben. Deze strategiewijziging aangaande een effectieve bestrijding van corrosie door de automobielsector werd op het hoogste niveau genomen. De studie toont de effectiviteit van dit ‘anti-corrosie’ plan aan, wat tot uiting komt in lagere fabricage- en bedrijfskosten en een langere levensduur van auto’s bestemd voor het publiek.

Opsplitsing van de corrosiekosten in miljard USD per geografisch gebied en per sector

Regio’sLandbouwIndustrieDienstverleningTotaal
US2,00303,20146,00451,30
India17,7020,3032,3070,30
Europa3,50401,00297,00701,50
Midden-Oosten13,3034,2092,60140,10
China56,20192,50146,20394,90
Rusland5,4037,2041,9084,50
Japan0,6045,905,1051,60
Azïe en Macau1,5029,9027,3058,60
Rest van de wereld52,40382,50117,60552,50
Deze 2 jaar durende wereldwijde studie onderzocht alle aspecten van corrosie en de rol van een corrosiemanagementsysteem in het behalen van betere industriële resultaten. De cijfers en conclusies van dit onderzoek zijn zonder meer veelbelovend.

Een betere corrosiepreventie zou kunnen leiden tot een vermindering van de kosten van corrosiegerelateerde schade met 15-35%, of tot een besparing van 375 tot 875 miljard dollar per jaar.

Bob Chalker, CEO van Nace International: “Er is een mentaliteitswijziging nodig in de manier waarop beslissingen over corrosie worden genomen. Of het nu gaat om een pijpleiding, een vliegtuig, een waterzuiveringsinstallatie of een brug, corrosiepreventie en -bestrijding is essentieel om een ramp af te wenden voordat het te laat is.”
De studie downloaden

Een succesvolle strategie voor corrosiemanagement

Het optimaliseren van de resultaten en het verlagen van de totale kosten die door corrosie worden gegenereerd is niet alleen een kwestie van het nemen van maatregelen of een technologische  oplossing.

Het succesvol implementeren van een corrosiestrategie hangt in de eerste plaats af van de expertise van een competente professional die de oorsprong ervan analyseert en deze weet om te zetten in een gerichte aanpak om corrosie te vermijden.

Een grondige audit van de corrosierisico’s maakt het mogelijk een lastenboek op te stellen en tests uit te voeren, eerst op stalen en vervolgens op volwaardige onderdelen. De laboratoriumtesten maken het mogelijk om de oppervlakken te analyseren en simulaties uit te voeren in klimaatkamers alsook verpakkingstechnieken uit te testen.

Dit managementsysteem dient rekening te houden met alle procedures om een optimale doeltreffendheid te verzekeren: van projectontwikkeling tot productie, logistiek, after-sales service of onderhoud in operationele omstandigheden.